جدول مباحث نظری جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها

دانش  دکترینولوژی
موضوع دکترینولوژی
سرفصل دکترین اسلام
عنوان خلق و جعل
هدف o مبحث دکترین اسلام، مبحث پایه در نظام طرح‌ریزی استراتژیک مبتنی بر اسلام است. از این رو برای آشنایی اندیشه‌ورزان با دکترین اسلام برای بهره‌مندی آنان در طرح‌ریزی استراتژیک حوزه‌های گوناگون، مبحث دکترین اسلام ارائه می‌شود. دکترین اسلام، مبتنی بر کتاب و سنت است.

جدول مباحث نظری جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها

شماره جلسه‌ی جنبشعنوان جلسهشماره جلسه کلبه‌ی کرامتمدتروز و تاریخ برگزاریخوانش جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها
1 جامعه‌ی رَحِمی (۱)331:25:02یک‌شنبه ۹۶/۰۴/۱۱
2جامعه‌ی رَحِمی (۲)2821:49:15یک‌شنبه ۹۶/۰۴/۲۵
3روی‌کرد کلبه‌مدار1971:12:03یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۰۱
4کلبه‌سازی (۱) - جهان خانواده760:57:56یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۰۸
5کلبه‌سازی (۲) - جهان جنین781:19:05یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۱۵
6کلبه‌سازی (۳) - جهان کودک801:20:06یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۲۲
7 کلبه‌سازی (۴) - جهان نوجوان821:09:22یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۲۹
8کلبه‌سازی (۵) - جهان جوان841:11:04یک‌شنبه ۹۶/۰۶/۰۵
9کلبه‌سازی (۶) - جهان ازدواج861:23:08یک‌شنبه ۹۶/۰۶/۱۲
10کلبه‌سازی (۷) - جهان میان‌سال881:00:10یک‌شنبه ۹۶/۰۶/۱۹
11کلبه‌سازی (۸) - جهان پیر901:17:45یک‌شنبه ۹۶/۰۶/۲۶
12کلبه‌سازی (۹) - جهان کهن‌سال921:03:22یک‌شنبه ۹۶/۰۷/۰۲
13کلبه‌سازی (۱۰) - وزارت خانواده940:57:18سه‌شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
14کلبه‌سازی (۱۱) - کلبه‌ی مشاهیر961:44:10سه‌شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
15 ترندگذاری انقلاب اسلامی (۸) - بیت طراز3821:02:24سه‌شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
16زنای ذهنی (۵)28101:59:42سه‌شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
17زنای ذهنی (۶)28401:00:22سه‌شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
18زنای ذهنی (۷)29101:50:39سه‌شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
19زنای ذهنی (۸)29201:49:37سه‌شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
20اقتصاد و جامعه سرمایه‌داری (ایمانی)6001:11:48سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
21تجاوز به ذهن (۱) - دموکراسیتی27501:53:24سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
22تجاوز به ذهن (۲) -
کان‌سیومرکراسی و بیوماشین‌های خوشحال
27601:28:34سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
23تجاوز به ذهن (۳) - پورنوکراسی و مهندسی رضایت27703:11:59سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
 

* مباحث ادامه دارد.