گوشت جلوی گلوله

شهادت

شما را خواستیم تا دست و پا بدهید،جوانی بدهید، جان بدهید، تا برای حفظ امنیت و آرمش ما گوشت جلوی گلوله باشید.

ولی لطفا به ما نگویید چگونه زندگی کنیم! لطفا قهرمان های ساکت و بی توقعی باشید!

فعلا پلنگ ها و شاخ ها روی بورس اند نه وصیت نامه های شما! فعلا دوره، دروه بی غیرتی و بی حیایی است.. ببخشید!